Aktuality

Voľba hlavného kontrolóra obce Stuľany

 27.12.2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Stuľany v zmysle uznesenia č. 14/2018 zo dňa 21.12.2018, v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

vyhlasuje

Voľbu hlavného kontrolóra Obce STUĽANY

Úväzok:                                              14 hod. mesačne

(schválený v OZ pred vyhlásením voľby podľa ods. 6 § 18a zák. 369/2990)

Deň konania voľby:       30.1.2019

Adresa odovzdania prihlášky:   Obecný úrad Stuľany, 086 43 Koprivnica

Termín odovzdania prihlášok:  do 16.1.2019 do 15:00 hod.

                                                               v uzatvorenej obálke označenej „ VOĽBA HK – NEOTVÁRAŤ

Súčasťou prihlášky musí byť:

 • Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • Doklad o vzdelaní / úradne overená fotokópia
 • Profesný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • Bezúhonnosť
 • Účasť na voľbe hl. kontrolóra obce

V Stuľanoch dňa 21.12.2018                                                                              Mgr. Hedviga Billá

                                                                                                                                       starostka obce

Zverejnená na :

www.obecstulany.sk

vyvesené na tabuli

Všeobecné podmienky:

 • Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému jedenkrát štvrťročne podáva správu o svojej činnosti
 • Funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná z výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
 • Vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

 • Nakladania s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu, v prípade vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 • Účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • Príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • Správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
 • Hospodárenie finančnými prostriedkami
 • Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce
 • Dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení ovce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviska:

 • k návrhu rozpočte a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom
 • možnosť poskytovania úveru, pôžičky a dotácií
 • výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu
1 2 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 -16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 -16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 -16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 -16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 -16:00

Video o obci Stuľany

Fotogaléria

Kalendár

Anketa