Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Stuľany

 07.06.2019

Obec Stuľany                           

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých   zákonov v     znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Stuľany,

Stuľany 44, 086 43 Koprivnica

Kvalifikačné  predpoklady:

-  odborná a pedagogická spôsobilosť pre MŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,   

    ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre

    jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

-   najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti

-   vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky:

-    bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona

      č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

-    ovládanie štátneho jazyka

-    znalosť práce na PC

-    znalosť príslušnej legislatívy

Požadované doklady:

-    profesijný životopis

-    overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní prvej atestácie)

-    doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe

-    písomný návrh rozvoja a koncepcie školy

-    potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.)

-    čestné prehlásenie o bezúhonnosti

-    súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je do 19.06.2019 do 16:00 hod.

Prihlášky s označením „Výberové konanie – Riaditeľ(ka) Materská škola Stuľany“ posielajte na adresu: Obec Stuľany, Stuľany 42, 086 43 Koprivnica

Miesto a dátum: Stuľany, 07.06.2019

                                                            

                                   Mgr. Hedviga Billá

                                       starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 -16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 -16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 -16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 -16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 -16:00

Video o obci Stuľany

Fotogaléria

Kalendár

Anketa